Integracja sensoryczna, diagnoza, terapia SI (I i II stopień) – patronat PTIS

Adresaci :
absolwenci studiów magisterskich humanistycznych, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, fizjoterapeuci, rehabilitanci, lekarze

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE INTEGRACJI SENSORYCZNEJ REALIZOWANYCH POD AUSPICJAMI PTIS ZAKŁADA:
1. Realizację programu (230 godzin) kursu I. i II.stopnia wg programu PTIS
2. Realizację dodatkowych modułów (100 godzin) w obszarach:
Obserwacja aktywności motorycznych dziecka, ocena ruchu i napięcia mięśniowego
Prowadzenie wywiadu neurorozwojowego ze szczególnym uwzględnieniem deficytów SI
Wczesna diagnostyka zaburzeń przetwarzania sensorycznego u dzieci do 3 rż.
SI a regulacja autonomicznego układu nerwowego, neuropsychologia emocji
Słuch - budowa i fizjologia, przetwarzanie słuchowe, dysfunkcje i ich wpływ na funkcjonowanie człowieka (percepcja słuchowa, mowa i komunikacja, nadwrażliwość słuchowa, zaburzenia przetwarzania słuchowego a trudności szkolne); stymulacja słuchowa w przebiegu terapii, terapia SI a treningi słuchowe (przegląd i ich znaczenie)
System wzrokowy - budowa i fizjologia, rozwój percepcji wzrokowej, dysfunkcje w zakresie przetwarzania wzrokowego, wady i choroby oczy, ich wpływ na funkcjonowanie człowieka; trudności szkolne a problemy motoryki oczu; włączanie stymulacji wzrokowej w proces terapeutyczny
Rozwój lateralizacji - mapa ciała a schemat ciała, syndrom KiSS/KID - wpływ asymetrii na rozwój i funkcjonowanie człowieka, trudności szkolnych dzieci
Znaczenie odruchów w życiu człowieka - podział, rozwój, zmienność w trakcie rozwoju (podstawowe informacje)
Terapia SI u dzieci z zaburzeniami mowy - rozwój mowy i komunikacji, klasyfikacja zaburzeń mowy; zaburzenia mowy w aspekcie trudności szkolnych i zaburzeń zachowania (SLI, zaburzenia semantyczno-pragmatyczne, alternatywne formy komunikacji)
Zaburzenia integracji sensorycznej a trudności pokarmowe; nadwrażliwość sfery oralnej
Kwestionariusz sensoryczno-motoryczny (Lynn A. Balzer-Martin) - omówienie, ocena
Dieta sensoryczna jako zindywidualizowany program wsparcia codziennego funkcjonowania (szkoła, dom); Masaż Wilbarger, inne stymulacje taktylne
Rola rodziców w terapii dziecka; współpraca z rodziną (wywiad diagnostyczny, omawianie diagnozy z rodzicami, współpraca w trakcie terapie - zalecenia terapeutyczne, wychowawcze; jak współpracować z rodzicami dziecka).
Dziecko z SPD - jak funkcjonuje w życiu codziennym, dom, przedszkole, szkoła.Wspomagania i nauka czynności samoobsługowych
Zasady współpracy wielospecjalistycznej
Oddziaływanie niedyrektywne w terapii SI. Terapia niedyrektywna zasady prowadzenia, historia, zastosowanie podczas terapii SI. Komunikacja z pacjentem podczas terapii
Sensozabawy - zabawy rozwijające zmysły. Tworzenie pomocy sensorycznych podczas zajęć z dziećmi. Jedna zabawa kilka zmysłów. Sensoryczne brudasy - tworzymy sensoryczne masy i substancje
3. Minimum 40 godzin stażu w wybranych gabinetach prowadzących terapię metodą integracji sensorycznej

 

Metoda studiowania

Semestry

Czesne + opłata rekrutacyjna

Hybrydowa

3

5 900,00 + 200,00