Dla nauczycieli mających przygotowanie z pedagogiki specjalnej.

Adresaci :
absolwenci studiów magisterskich kierunków pedagogika, psychologia i innych humanistycznych, nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, klas integracyjnych, ośrodków szkolno - wychowawczych, szkół specjalnych

 

Moduł : Pedagogika włączająca
1. Teoretyczne i prawne podstawy edukacji integracyjnej i włączającej
2. Wielospecjalistyczna diagnoza dla potrzeb edukacyjnych
3. Podstawy przygotowania IPET
4. Metodyka pracy z uczniem zdolnym
5. Metodyka pracy z uczniem w grupie zróżnicowanej
6. Metodyka pracy z uczniem z trudnościami w uczeniu się
7. Metody wspierania i aktywizowania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
8. Programy wychowawcze
9. Praktyka

Moduł:  Przygotowania w zakresie edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu
  1.Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu-patologia noworodka
  2. Biomedyczne podstawy rozwoju osób ze spektrum autyzmu
  3.Neuropsychologia deficytów rozwojowych spektrum autyzmu
  4. Pedagogika specjalna-niepełnosprawność złożona
  5. Diagnoza kliniczna i nozologiczna spektrum autyzmu
  6. Diagnoza psychopedagogiczna spektrum autyzmu, profile funkcjonalne
  7. Metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej
  8. Nowe technologie w edukacji i terapii osób z zaburzeniami spektrum autyzmu
  9. Diagnoza i terapia przetwarzania sensorycznego
10. Podstawy terapii behawioralnej (ABA) metodyka nauczania i wychowania na wszystkich
      etapach edukacyjnych
11.Metodyka kompetencji społecznych osób ze spektrum autyzmu
12. Metodyka zajęć rewalidacji indywidualnej uczniów ze spektrum autyzmu
13. Metodyka doradztwa zawodowego w pracy z młodzieżą ze spektrum autyzmu
14. Metodyka pracy z rodziną dziecka ze spektrum autyzmu
15. Seminarium dyplomowe
16. Praktyka

 

Metoda studiowania

Semestry

Czesne + opłata rekrutacyjna

Hybrydowa

3

3 700,00 + 150,00

 

Dla nauczycieli nie mających przygotowania z pedagogiki specjalnej

Adresaci :
absolwenci studiów magisterskich kierunków pedagogika, psychologia i innych humanistycznych, nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, klas integracyjnych, ośrodków szkolno - wychowawczych, szkół specjalnych


Moduł : Pedagogika włączająca
1. Teoretyczne i prawne podstawy edukacji integracyjnej i włączającej
2. Wielospecjalistyczna diagnoza dla potrzeb edukacyjnych
3. Podstawy przygotowania IPET
4. Metodyka pracy z uczniem zdolnym
5. Metodyka pracy z uczniem w grupie zróżnicowanej
6. Metodyka pracy z uczniem z trudnościami w uczeniu się
7. Metody wspierania i aktywizowania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
8. Programy wychowawcze
9. Praktyka

Moduł:  Przygotowania w zakresie edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu
  1.Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu-patologia noworodka
  2. Biomedyczne podstawy rozwoju osób ze spektrum autyzmu
  3.Neuropsychologia deficytów rozwojowych spektrum autyzmu
  4. Pedagogika specjalna-niepełnosprawność złożona
  5. Diagnoza kliniczna i nozologiczna spektrum autyzmu
  6. Diagnoza psychopedagogiczna spektrum autyzmu, profile funkcjonalne
  7. Metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej
  8. Nowe technologie w edukacji i terapii osób z zaburzeniami spektrum autyzmu
  9. Diagnoza i terapia przetwarzania sensorycznego
10. Podstawy terapii behawioralnej (ABA) metodyka nauczania i wychowania na wszystkich
      etapach edukacyjnych
11.Metodyka kompetencji społecznych osób ze spektrum autyzmu
12. Metodyka zajęć rewalidacji indywidualnej uczniów ze spektrum autyzmu
13. Metodyka doradztwa zawodowego w pracy z młodzieżą ze spektrum autyzmu
14. Metodyka pracy z rodziną dziecka ze spektrum autyzmu
15. Seminarium dyplomowe
16. Praktyka

Moduł : Pedagogiki specjalnej
  1.Psychopedagogika specjalnych potrzeb edukacyjnych
  2. Psychologia kliniczna
  3. Psychologia rehabilitacji dzieci i młodzieży
  4. Pedagogika specjalna
  5. Prawne podstawy edukacji, rehabilitacji i resocjalizacji
  6. Dydaktyka specjalna
  7. Diagnostyka w pedagogice specjalnej
  8. Praktyka

 

Metoda studiowania

Semestry

Czesne + opłata rekrutacyjna

Hybrydowa

3

4 400,00 + 150,00